Postup přijímání a evidence SK a TJ v České unii sportu

Směrnice ČUS ze dne 18.6.2013

o zásadách sdružování, postupu přijímání a evidenci

sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České unii sportu

 

Výkonný výbor České unie sportu se usnesl na této směrnici :

V České unii sportu (dále jen ČUS) se v souladu se Stanovami ČUS, novelizovanými valnou hromadou dne 27. 4. 2013, sdružují mimo jiné sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (dále jen SK/TJ), jako subjekty provozující sportovní činnost a  působící především v jednotlivých (lokálních) místech svého sídla.

Zásady sdružování a postup při přijímání SK/TJ vychází ze základních principů členství v ČUS.

Čl. 1

Sdružování SK/TJ v ČUS

1.     SK/TJ jsou samostatnými subjekty, které jsou ustavené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Svoji činnost upravují vždy vlastními stanovami.

2.     Členství SK/TJ v ČUS vzniká přijetím za člena příslušného Okresního sdružení ČUS, v Praze Pražské tělovýchovné unie - PTU (dále jen jednotné označení OS ČUS) na základě písemné přihlášky. O přijetí SK/TJ do ČUS rozhoduje příslušný orgán  OS ČUS, a to za podmínek upravených stanovami OS ČUS a v souladu s nimi.

Čl. 2

Přihláška

1.     SK/TJ, který se chce stát členem ČUS, zašle písemnou přihlášku příslušnému OS ČUS. Přihláška musí obsahovat výslovný projev vůle stát se členem ČUS, podepsaný dvěma oprávněnými zástupci.

2.     Přihláška musí dále obsahovat :

-        název SK/TJ (oficiální název dle stanov registrovaných u MV ČR)

-        datum a číslo registrace u ministerstva vnitra ČR

-       

-        adresu sídla SK/TJ

-        jméno předsedy, popř. dalších statutárních orgánů

-        adresu pro korespondenci včetně telefonu, případně e-mailu či faxu.

Přihláška by měla obsahovat i :

-        název původní SK/TJ, pokud nová SK/TJ vznikla rozdělením stávající

-        informaci o majetkovém vypořádání s původní SK/TJ

-        informaci o sdružení v jiné střešní spolkové sportovní organizaci (např. Česká obec sokolská)

-        bankovní spojení.

Další obsahové náležitosti přihlášky mohou upravit stanovy či jiné vnitřní předpisy příslušného OS ČUS.

3.     K přihlášce SK/TJ přiloží vlastní stanovy, registrované u MV ČR s doložkou registrace (razítko MV ČR, datum a číslo registrace).

 

Čl. 3

Vznik členství v ČUS

1.     O přijetí SK/TJ do ČUS rozhoduje příslušný orgán OS ČUS, pokud je to možné, na svém nejbližším jednání.

2.     SK/TJ se stává členem ČUS dnem rozhodnutí příslušného orgánu OS ČUS. O této skutečnosti OS ČUS vyrozumí obratem sdružený SK/TJ a VV ČUS.

3.     Členství v ČUS u SK/TJ se sídlem v okrese, kde nepůsobí sdružení s licencí ČUS, vzniká na základě písemné přihlášky SK/TJ dnem schválení jejich přijetí za člena Valnou hromadou ČUS, kdy hlasují pouze delegáti SK/TJ.

4.     Sdružené SK/TJ mají práva a povinnosti členů ČUS dle čl. II. Stanov ČUS. Tato práva a povinnosti vyplývající pro ně ze Stanov ČUS, nezbavují SK/TJ jejich členských práv a  povinnosti stanovených předpisy a orgány příslušného OS ČUS.

  

 

Čl. 4

Zánik členství

Členství SK/TJ v ČUS zaniká :

1.     Písemným oznámením SK/TJ o vystoupení z ČUS doručeným orgánu, který rozhodl o jeho přijetí. Z tohoto oznámení musí být doložitelné, že bylo učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu sdruženého subjektu, který je k takovému rozhodnutí oprávněn podle stanov vystupujícího subjektu. Vystupující subjekt  je povinen uzavřít, tj. vypořádat (likvidovat) všechny svoje závazky vůči ČUS, resp. příslušnému OS ČUS, a to nejpozději ke konci běžného roku, kdy jeho členství bude ukončeno a naopak.

2.     Vyloučením SK/TJ z OS ČUS podle stanov daného OS ČUS, tj. na základě rozhodnutí příslušného orgánu OS ČUS, z důvodů  a postupem, které upravují stanovy či jiné vnitřní předpisy OS ČUS.

3.     Právním zánikem původně sdruženého subjektu v ČUS - i zde platí povinnost zanikajícího spolku vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ČUS.

4.     U SK/TJ se sídlem v okrese, kde nepůsobí sdružení s licencí ČUS, vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady ČUS na návrh VV ČUS z důvodu závažného porušení stanov či usnesení orgánů ČUS, nebo z důvodu jiného jednání neslučitelného s členstvím v ČUS.

Čl. 5

Evidence SK/TJ v ČUS

1.     OS ČUS vedou evidenci sdružených SK/TJ podle svých potřeb, minimálně však v rozsahu potřebném pro celkovou evidenci ČUS.

2.     Pro účely evidence a statistiky je SK/TJ přiděleno evidenční číslo. Číselník SK/TJ vede příslušné OS ČUS dle jednotných zásad. Při eventuálních změnách v územním uspořádání a přechodu SK/TJ z jednoho okresu do druhého rozhodne o změnách číselníku VV ČUS.

3.     Na základě přidělení evidenčního čísla je SK/TJ ze strany OS ČUS vystaven evidenční list ČUS, dle aktuálního vzoru.

4.     Evidenční číslo SK/TJ je sedmimístné. První čtyři místa jsou číslem okresu dle číselníku ČUS, další tři místa jsou pořadovým číslem TJ v okrese.

5.     Evidenční číslo zůstává SK/TJ přiděleno po celou dobu jeho členství v ČUS.

6.     Čísla uvolněná zánikem, vystoupením či vyloučením SK/TJ z ČUS se zásadně neobsazují.

7.     Při rozdělení SK/TJ na několik subjektů může původní číslo zůstat té části SK/TJ, která sI ponechala původní název, nebo která představuje největší část původní SK/TJ.

8.     Po rozhodnutí o přijetí SK/TJ do ČUS oznámí OS ČUS,  do 10 dnů VV ČUS základní údaje nové SK/TJ :

-        číslo SK/TJ dle číselníku OS ČUS

-        název SK/TJ

-        datum a číslo registrace u MV ČR

-       

-        adresa sídla

-        kontaktní adresa

-        číslo bankovního účtu.

9.     OS ČUS hlásí VV ČUS průběžně změny v základních evidenčních údajích. Informují VV ČUS rovněž o zániku, vystoupení resp. vyloučení SK/TJ z ČUS.

10.  Prvotní doklady (přihlášky, hlášení změn) archivuje OS ČUS, VV ČUS je nezasílá.

 

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

1.     Zrušuje se Směrnice VV ČSTV č. 3/1998 ze dne 4. 11. 1998 o zásadách sdružování a postupu přijímání a evidenci tělovýchovných jednot a sportovních klubů v Českém svazu tělesné výchovy.

2.     Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 18. června 2013.

                     JUDr. Miroslav  J a n s t a, v.r.

                                                                                                                 předseda ČUS

MEDIÁLNÍ PARTNER

Vyhledávání

SKO ČUS logoul. Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Tel: +420 775 297 297

ekonomka: +420 776 169 064

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.