Nejpozději do 6.4.2021 musejí všechny spolky, které jsou zároveň zaměstnavateli, začít s pravidelným testováním svých zaměstnanců. Testování se týká všech osob, které vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Pro testování lze využít antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

 

Vláda na svém jednání 22. března 2021 schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech:

 • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
 • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo
 • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní.

 

Nestátní neziskovou organizací se podle MZDR rozumí spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Zaměstnancem je podle zákoníku práce fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu, kterým jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami (DPP, DPČ). Za zaměstnance se pro účel mimořádného opatření MZDR považují také dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Výjimku z povinného testování mají osoby, které:

 • vykonávají práci na dálku (home office),
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • mají vystavený certifikát MZDR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“), nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC).

Od 18. prosince loňského roku je účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN, které upravuje plošné provádění POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. V současné době lze dle Ministerstva zdravotnictví na základě následných změn tohoto mimořádného opatření provést POC antigenní test hrazený z veřejného zdravotního pojištění jednou za tři dny a je plně použitelné i pro potřeby testování zaměstnanců společností sídlících v České republice.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR pro občany portál https://testovani.uzis.cz/ , který průběžně načítá data z 67 různých IT systémů a 234 odběrových míst. Dále Magistrát hlavního města Prahy připravil pro své obyvatele portál https://covid.praha.eu/ , na kterém můžete nalézt přehled odběrových míst na Covid-19 v Praze a kraji Střední Čechy.

Česká unie sportu doporučuje:

 • informovat zaměstnance o tom, že je třeba, aby se testovali (informace musí být zaměstnancům podána do 30.3.2021), např. e-mailem
 • zajistit testování od poskytovatele zdravotních služeb (odběrová místa) nebo zajistit testy, které lze použít laickou osobou a testovat na pracovišti
 • národním svazům do naplnění kapacity využít odběrové testovací místo pro sportovce, na Strahově, na rohu Spartakiádního stadionu u VOŠ ČUS (kontakt: covid@centrumlab.cz )
 • vydat vnitřní předpis s organizačními informacemi a pokyny pro zaměstnance (který den v týdnu se bude testovat, jakým způsobem atd.)
 • vést evidenci testování zaměstnanců (minimálně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, datum a výsledek testu)
 • uschovat si doklady (objednávky, faktury) o nákupu testů, ochranných pomůcek (respirátory, rukavice, dezinfekce).