Zaměstnavatelům evidujícím DPP přináší zákon č. 163/2024 Sb. novou povinnost v oblasti pojištění. Jedná se o evidenci všech dohod o provedení práce a hlášení příjmů z těchto dohod České správě sociálního zabezpečení. Právní úprava vstoupí v účinnost 1. 7. 2024, v průběhu července se musí zaměstnavatelé u ČSSZ zaregistrovat.

S účinností od 1. 7. 2024 musejí zaměstnavatelé evidovat všechny zaměstnance, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce (DPP). V průběhu července se musí zaměstnavatelé zaregistrovat na ČSSZ a následně přihlásit všechny stávající zaměstnance na DPP, a to nejpozději do 20. 8. 2024. Stále ale – až do konce roku 2024 – platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč. Kompletní změnu v pojištění tzv. dohodářů, včetně změny v oblasti odvodů na sociální pojištění, přinese úprava zákona, jejíž účinnost nastane k 1. 1. 2025.

CO SE MĚNÍ OD 1. 7. 2024?

I zaměstnavatel, který zaměstnává pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ, a to nejdříve od 1. července a nejpozději do 31. července 2024. Povinnost registrovat se jako zaměstnavatel se doposud týkala pouze zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali alespoň jednoho zaměstnance, jemuž vznikla účast na nemocenském (a důchodovém) pojištění. Nová právní úprava ukládá povinnost registrovat všechny zaměstnance na DPP, a proto je ze zákona nutná i registrace těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s DPP, jimž účast na pojištění nikdy nevznikla.

snimek-obrazovky-2024-06-25-101249

 

Spolky, které mají uzavřené tzv. celoroční dohody (dohody na období kalendářního roku), se musí na ČSSZ přihlásit v průběhu července, jak bylo zmíněno výše. Ostatní – doposud neregistrované spolky – se budou od léta přihlašovat na „sociálce“ nejpozději do 8 kalendářních dnů od vzniku zaměstnávání osob na DPP, tedy od dne nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání.

Příklady:

  • Pokud bude mít sportovní klub v letošním roce trenéra s dohodou pouze na období od 1.1. do 30.6., na ČSSZ se nehlásí, protože k datu 1.7.2024 nikoho nezaměstnává.
  • Klub, který eviduje celoroční dohodáře (bez ohledu na to, zda jim v létě vyplácí odměnu), se na ČSSZ přihlásí v termínu od 1.7. do 31.7.2024, protože je k 1.7.2024 zaměstnavatelem.
  • Pokud bude mít klub dohody s trenéry  uzavřené až od srpna, např. na soustředění od 10.8., přihlásí se na ČSSZ v termínu od 10.8. do 18.8. (do 8 dnů od vzniku zaměstnávání).

Další novinkou je od 1.7. zavedení evidence VŠECH zaměstnanců pracujících na základě DPP, a to bez ohledu na to, zda u nich vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění či nikoli. Zaměstnavatel bude každý měsíc elektronicky hlásit seznam všech zaměstnanců na DPP (pojištěných i nepojištěných) a výši jejich příjmu. Hlášení bude nutné zaslat nejpozději do 20. dne následujícího měsíce s tím, že první hlášení za měsíc červenec budou zaměstnavatelé zasílat v období od 1. do 20. srpna 2024. K hlášení bude nutné využít nový formulář „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“(VPDPP). Nové e-Podání VPDPP bude k dispozici na stránkách ČSSZ od 1. 8. 2024. Evidenci zaměstnanců a zasílání nových výkazů se budeme věnovat v samostatném článku a v červencovém semináři.

PŘIHLÁŠKA ZAMĚSTNAVATELE

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu „Přihláška do registru zaměstnavatelů“. Formulář nelze vyplnit před datem nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání.

snimek-obrazovky-2024-06-20-121703

V Úvodní části přihlášky je potřeba vyplnit organizační jednotku Okresní správy sociálního zajištění dle sídla spolku. Číselník okresů naleznete ZDE. Typ přihlášky je v případě většiny malých a středních spolků „zaměstnavatel“, typ zaměstnavatele potom „právnická osoba“.

snimek-obrazovky-2024-06-20-120940

V části A. Základní identifikace vyplní kolonku „Předchozí registrace u OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno“ pouze zaměstnavatel, který již byl v minulosti veden v evidenci některé z OSSZ/PSSZ/MSSZ.

U všech spolků je nutné vyplnit základní údaje jako název, IČ, adresu, kontaktní údaje – telefon, email, ID datové schránky a také aktuální počet zaměstnanců (počet uzavřených DPP). Za datum vzniku zaměstnavatele se obecně považuje den nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání. Datum vzniku nové registrace musí být shodné s datem nástupu 1. zaměstnance účastného nemocenského pojištění.

U posledního bodu v části A „Vznik zaměstnavatele z důvodu právního nástupnictví“ vyplní většina spolků „Ne“.

snimek-obrazovky-2024-06-20-124554

Část B. Údaje o mzdové účtárně vyplňují pouze ti zaměstnavatelé, kteří ji mají, většina sportovních spolků nechá tuto část prázdnou.

V části C. Peněžní účty zaměstnavatele vedené u peněžních ústavů je potřeba vyplnit číslo účtu spolku (včetně případného předčíslí), ze kterého budete případně odvádět pojištění. Dále je nutné uvést název banky a její adresu (bez těchto údajů nelze formulář odeslat!). Tlačítkem „přidat peněžní účet“ je možné zadávat více účtů. Políčko IBAN je nepovinné a není třeba jej vyplňovat.

Část D. Seznam mzdových účtáren zaměstnavatele opět vyplňují pouze zaměstnavatelé s mzdovými účtárnami.

V závěru přihlášky vyplníte datum a místo vyplnění.

snimek-obrazovky-2024-06-20-145934

V průběhu vyplňování je možné formulář uložit jako rozpracovaný soubor a později ho opět načíst a dokončit vyplňování.

POZOR! Rozpracovaný soubor XML neslouží k odeslání! K tomu je potřeba zvolit zelené tlačítko „Zkontrolovat formulář a přejít k odeslání“.

Pokud nemáte vyplněná všechna povinná pole, formulář vás na to při kontrole upozorní a políčka zčervenají. V případě, že při kontrole nebyly zjištěny kritické chyby, můžete formulář odeslat jedním ze dvou nabízených způsobů – přes datovou schránku nebo přes Eportál.

snimek-obrazovky-2024-06-20-151840

Nezapomeňte aktualizovat údaje

Zaměstnavatel je povinen ohlásit písemně každou změnu údajů uvedených na tomto předepsaném tiskopisu, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala. Může se jednat například o změnu v názvu spolku, sídle, nebo i bankovního účtu.

ODHLÁŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatel je také povinen se odhlásit na předepsaném tiskopisu Odhláška z registru zaměstnavatelů, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem, popřípadě ode dne zániku, pokud došlo k zániku zaměstnavatele.

Příklady:

  • Klub, který má jen jednu DPP uzavřenou s trenérem pouze na soustředění od 10.8. do 31.8., se přihlásí na ČSSZ v termínu od 10.8. do 18.8. a následně se musí odhlásit, a to v termínu od 1.9. do 8.9.
  • Pokud bude mít klub uzavřené celoroční dohody (bez ohledu na to, zda jsou vypláceny každý měsíc nebo 2x za rok), nebude se v průběhu roku z ČSSZ odhlašovat.

 

Ing. Pavla Šrůtová

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení